Anuncios, Emprego Público, Rematado|

Ofertas de Emprego Público
REMATADA
Bolsa de Emprego para postos de Peóns Especialistas con Cometido Múltiple, como Persoal Laboral Temporal no Concello de Chantada durante un Período de 4 Anos.
O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de Chantada, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada posto ou calquera outra que lle poida encomendar a Alcaldía ou as concellerías delegadas, que garden relación cos postos a desempeñar e que afecten ao funcionamento do servizo público descrito esencial para a cobertura das necesidades prioritarias, urxentes e inaprazables.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca